เงินเดือนที่ต้องการ
:
         

สมัครงานตำแหน่ง

:
     
คำนำหน้า
:
ชือ-สกุล
วัน-เดือน-ปี เกิด
:
เดือน :
ปี :
สัญชาติ
:
ศาสนา :
เชื้อชาติ :
สถานภาพสมรส
:
สถานภาพทางทหาร :
โทรศัพท์บ้าน
:
   
โทรศัพท์มือถือ
:
   
อีเมล์
:
   
               
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
           
บรรทัด 1
:
บรรทัด 2
:
           
ที่อยู่ปัจจุบัน
           
บรรทัด 1
:
บรรทัด 2
:
               
ประวัติการศึกษา
           
    ปีที่จบ วุฒิการศึกษา/สถาบัน
1.
:
2.
:
           
ประสบการณ์ทำงาน
 
    ปีที่ทำงาน บริษัท/ตำแหน่ง
บรรทัด 1
:
บรรทัด 2
:
               
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์          
   
โปรแกรม/ระบบ
ระดับ
     
1
:
       
2
:
       
               
ทักษะอื่่น ๆ              
สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์
 
 
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 
 
สามารถขับขี่รถยนต์
 
 
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 
 
               
 
 
 
 
 
 
EXTERRA กำจัดปลวก
 
 
 
 
     
 
 
 
   
All right reserved.
Copyright 2011@bug expert co.,ltd. Designed by nongnoy.net l กำจัดปลวก